jump to navigation

Avenços assolits en la tesi: rol sociolingüístic i ERGM 1 Juliol 01UTC 2013

Posted by xarxes in xarxes.
trackback

Un extracte de l’Informe d’avenços assolits en la tesi doctoral durant els curs 2012/13:

El curs present (2012/13) ha estat molt productiu a nivell científic, pel fet que entre totes les vies obertes hem pogut consolidar el tipus d’anàlisi metodològic amb el que desenvoluparem la tesi, i hem pogut traçar el fil d’argumentació que sustentarà la recerca.

La tesi doctoral se sustenta en dos pilars bàsics:

– El desenvolupament del model i de les tècniques d’anàlisi de xarxes socials en el camp sociolingüístic

– L’estudi de la situació sociolingüística de la Franja

Ha estat sobretot en el desenvolupament de l’anàlisi de xarxes socials en sociolingüística que s’han produït els avenços més important. En primer lloc l’anàlisi més artesanal de les xarxes ens ha permès desenvolupar el concepte de rol sociolingüístic. I d’una altra, les últimes innovacions en els models de grafs aleatoris exponencials (ERGM) ens han permès aprofundir en els factors estructurals (reciprocitat, transitivitat…) i exògens (atributs individuals com la llengua inicial) per a explicar les tries lingüístiques entre els alumnes.

D’una altra banda, ha crescut l’expectació sobre la situació sociolingüística de la Franja, arran de l’aprovació de la segona Llei de llengües d’Aragó (2013). La nostra recerca ha permès adequar els diagnòstics, amb la detecció d’un punt d’inflexió en la situació sociolingüística de la Franja, amb una nova realitat sociolingüística que està tot acabant d’iniciar-se.

Ha estat sobretot en el desenvolupament de l’anàlisi de xarxes socials en sociolingüística que s’han produït els avenços més important en el nostre projecte. En primer lloc l’anàlisi més artesanal de les xarxes ens ha permès desenvolupar el concepte de rol sociolingüístic. Vam mostrar alguns problemes que ens presentava l’anàlisi, així com alguns resultats dels treballs previs, al X Congreso Internacional de Lingüística (Sorolla Vidal, 2012b), al Congrés Internacional «Identitats Perverses, identitats en conflicte» (Sorolla Vidal, 2012c) i a les II Jornades de Recerca en Sociologia de la Universitat de Barcelona (Sorolla Vidal, 2012d). Una vegada superada aquesta fase d’atac al problema metodològic principal de la tesi, el desenvolupament del concepte de rol sociolingüístic i la seua experimentació en una de les aules estudiades ens ha permès de visibilitzar el seu potencial en recerca sociolingüística, en tant que l’anàlisi de xarxes socials engrana la recerca de les normes sociolingüístiques d’un nivell macrosocial en les relacions a un nivell micro. Els resultats es van presentar al VI Congrés Català / Internacional de Sociologia (Sorolla Vidal, 2013a) i al congrés d’anàlisi de xarxes socials per excel·lència, el Sunbelt XXXIII (Sorolla Vidal, 2013b).La participació en aquest últim congrés ens ha permès desenvolupar relacions rellevants en el nivell metodològic. D’una banda, consolidant relacions de recerca amb un dels pocs investigadors que ha desenvolupat recerca sociolingüística mitjançant anàlisi de xarxes socials metodològicament sòlid (Gallagher, 2012). I de l’altra, formular consultes sobre l’anàlisi de xarxes múltiples mitjançant Exponential Random Graph Models (ERGM) (MelNet, 2012). Els models ERGM permeten analitzar quins són els factors estructurals (reciprocitat, transitivitat…) i els factors exògens (atributs individuals, com el gènere, la llengua inicial…) que s’associen amb la presència o l’absència de relacions. La singularitat de la recerca sociolingüística en xarxes, pel fet que s’analitza la llengua utilitzada en cada relació, fa necessari la consideració dels atributs de les relacions. L’eixamplament de l’anàlisi ERGM a xarxes múltiples permet considerar els atributs dels llaços. Este eixamplament de les tècniques s’està produint des de diferents fronts de recerca. Un dels primers en implementar-lo ha estat XPNet, per part dels investigadors de Melbourne. Les consultes fetes al Sunbelt XXXIII (Peng Wang) han permès l’anàlisi simultani de diferents aules, millorant les possibilitats de convergència i la significació estadística dels models. Finalment, la participació en el Sunbelt XXXIII ens ha permès consolidar relacions amb investigador catalans en l’àmbit de l’anàlisi de xarxes socials.

La resolució de les qüestions relacionades amb l’ERGM ens ha permès desenvolupar i tancar l’anàlisi de xarxes en sociolingüística tal com l’havíem planificat. Teníem previst presentar estos resultats i contrastar-los amb investigadors del camp en dos esdeveniments més. D’una banda al Language and Network Science, un simposi satèl·lit que aplega els poquíssims investigadors que es dediquen a l’anàlisi de xarxes socials relacionat amb les llengües, al NetSci 2013. I de l’altra, al Grup de Treball en anàlisi de xarxes socials al XI Congreso Español de Sociología, on s’apleguen els principals investigadors en l’àmbit espanyol. En cap dels dos esdeveniments ens ha estat possible assistir per manca de finançament.

En l’estudi sociolingüístic de la Franja, l’aprovació de la segona Llei de llengües a Aragó  el maig de 2013, i la polèmica amb la que ha anat lligada esta aprovació, han fet que la societat en general, i els mitjans de comunicació en particular, mostraren un interès molt important cap a la recerca sociolingüística de la Franja. Això s’ha traduït en capacitat per a la difusió del coneixement adquirit fins el moment respecte la situació sociolingüística de la Franja, la recerca que estem desenvolupant, i els efectes de la planificació lingüística a la Franja. Podeu veure una petita recopilació d’intervencions als mitjans durant aquella setmana en este apunt del bloc. L’activitat de difusió ha estat encara més intensa en les setmanes subsegüents.

Finalment, en el camp de les publicacions, hem publicat una recerca comparativa de dels resultats del nostre treball de camp amb altres territoris de Catalunya i Balears (Vila i Moreno, Comajoan, Sorolla Vidal, Tenorio, & Bretxa, 2013). I també ha vist la llum un vell treball de sociolingüística comparada relacionades amb l’origen lingüístic familiar , a la Franja, Catalunya, País Valencià i Balears (Sorolla Vidal, 2012a).

Activitats de formació realitzades

L’aplicació de l’anàlisi de xarxes en sociolingüística ens ha requerit aprofundir en l’entorn d’anàlisi estadística de R, per tal de poder desenvolupar anàlisi a mida de les nostres necessitats de recerca. És per això que hem dedicat part de la nostra formació a aprofundir en aquest llenguatge de programació. D’una altra banda, també hem dedicat part de la nostra formació de cara al desenvolupament dels Exponential Random Graph Models. Vegeu aquestes activitats més endavant.

Treballs i comunicacions realitzats durant el període avaluat Comunicacions en congressos

[2013]  «Social networks analysis in sociolinguistic research. A valued networks problem.» XXXIII Sunbelt Social Networks Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA). Del 21 al 26 de maig de 2013. Hamburg, Alemanya. Enllaç.

[2013]  «Análisis de redes sociales en sociolingüística. El problema de las relaciones con atributos» a Mesa Hispana for Social Networks Analysis (Satellite Paper Session). 21 de maig de 2013. Hamburg, Alemanya.

[2013]  «Entendre les substitucions lingüístiques mitjançant l’anàlisi de xarxes socials. El cas de la Franja.» Seminari del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació – UB. 7 de maig de 2013.

[2013]  «Entendre les substitucions lingüístiques mitjançant l’anàlisi de xarxes socials. El cas de la Franja.» VI Congrés Català / Internacional de Sociologia. «Societats i cultures, més enllà de les fronteres». Perpinyà, del 25 al 27 d’abril de 2013. Enllaç.

[2012]  «L’anàlisi de xarxes socials en recerca sociolingüística: problemàtica d’anàlisi amb relacions valorades» a les II Jornades de Recerca en Sociologia de la Universitat de Barcelona, el 30 de novembre de 2012. Enllaç.

[2012]  Invitació al Congrés Internacional «Identitats Perverses, identitats en conflicte» celebrat a Lleida per l’Institut de Recerca en Identitats i Societat (UdL) amb la conferència «Catalanoparlants hispanoaragonesos que parlen castellà. Identitats i usos lingüístics a la Franja» el 15 de novembre de 2012. Enllaç.

[2012] «Llengua familiar, convergència i divergència lingüística.
Anàlisi de xarxes socials a la Franja»
al X Congreso Internacional de Lingüística, a la Universidad de Zaragoza, el 18 d’abril de 2012. Enllaç.

 

Publicacions

Vila, F. X.; Comajoan, Ll.; Sorolla, N.; Tenorio, X.; Bretxa, V (2013) «Els usos lingüístics en família i amb amics de l’alumnat autòcton i al·lòcton de sisè de primària a Catalunya, Mallorca i la Franja» en F. X. Vila; Eulàlia Salvat, Noves immigracions i llengües. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Sorolla Vidal, N. (2012a). Estabilitat i canvi de llengua inicial en els usos lingüístics interpersonals: Una anàlisi comparativa del País Valencià, la Franja, les Illes Balears i Catalunya. En Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català (Vol. 8, p. 91-108). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Publicació electrònica.

Projectes

[2013-2015] «Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria).» Projecte finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I (RESOL3) (FFI2012-39285-C02-01). Investigador principal: Dr. F. Xavier Vila i Moreno. Des de febrer de 2013 a desembre de 2015.

Formació

[2013] «Exponential Random Graph Models for Social Networks, Using Pnet», impartit per Garry Robins i Peng Wang (University of Melbourne), Johan Koskinen (University of Manchester) i Dena Lusher (Swinburne University of Technology). 21 de maig de 2013, Sunbelt, Hamburg, Alemanya. Més informació.

[2013] «multiplex: An R Package for the Analysis of Multiple Social Networks with Algebra» impartit per Antonio Rivero Ostoic, (University of Southern Denmark). 22 de maig de 2013, Sunbelt, Hamburg, Alemanya. Més informació.

[2013]  «Taller d’introducció a l’anàlisi de dades amb el programari R» a càrrec de Sánchez Griñó i López Roldan. VI Congrés Català/Internacional de Sociologia. 25 d’abril de 2013, Perpinyà. Més informació.

[2012] «Curs d’iniciació a R» per RUG Barcelona (Grup d’Usuaris d’R a Barcelona). 7 de juny de 2012, a la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Més informació.

[2011] «Whole networks versus personal networks: a discussion», conferència impartida por Steve Borgatti en el marc de la cinquena edició dels cursos d’estiu de la UAB sobre Anàlisi de Xarxes Socials Theory, Methods and Applications of Social Networks. The measurament of personal networks.

Bibliografia

Gallagher, H. C. (2012). In the loop: a social network approach to the willingness to communicate in the L2 (L2 WTC). Recuperat 3 setembre 2012, de http://etheses.nottingham.ac.uk/2407/

MelNet. (2012). PNet. Simulation and estimation of exponential random graph models (ERGMs) for social networks. University of Melbourne. Recuperat de http://sna.unimelb.edu.au/PNet

Sorolla Vidal, N. (2012a). Estabilitat i canvi de llengua inicial en els usos lingüístics interpersonals: Una anàlisi comparativa del País Valencià, la Franja, les Illes Balears i Catalunya. En Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català (Vol. 8, p. 91-108). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Recuperat de http://publicacions.iec.cat/Front/PopulaFitxa.do?moduleName=novetats_editorials&subModuleName=darreres_novetats&idCatalogacio=17208

Sorolla Vidal, N. (2012b, abril 18). Lengua familiar, convergencia y divergencia lingüística. Análisis de redes socials en la Franja. Presentat a X Congreso Internacional de Lingüística, Universidad de Zaragoza. Recuperat de http://www.unizar.es/linguisticageneral/clg10-2012/

Sorolla Vidal, N. (2012c, novembre 15). Catalanoparlants hispanoaragonesos que parlen castellà. Identitats i usos lingüístics a la Franja. Invitació presentat a Congrés Internacional «Identitats Perverses, identitats en conflicte», Universitat de Lleida (Institut de Recerca en Identitats i Societat). Recuperat de http://www.iris.udl.cat/ca/node/118

Sorolla Vidal, N. (2012d, novembre 30). L’anàlisi de xarxes socials en recerca sociolingüística: problemàtica d’anàlisi amb relacions valorades. Presentat a II Jornades de Recerca en Sociologia de la Universitat de Barcelona, Barcelona. Recuperat de https://sites.google.com/site/ijornadesderecercaensociologia/

Sorolla Vidal, N. (2013a, 27/4). Entendre les substitucions lingüístiques mitjançant l’anàlisi de xarxes socials. El cas de la Franja. Presentat a VI Congrés Català / Internacional de Sociologia «Societats i Cultures, més enllà de les fronteres», Universitat de Perpinyà Via Domícia. Recuperat de http://acs.iec.cat/

Sorolla Vidal, N. (2013b, 26/5). Social networks analysis in sociolinguistic research. The attribute relations problem. Presentat a Sunbelt XXXIII. International network for social network analysis., Hamburg. Recuperat de http://hamburg-sunbelt2013.org/

Vila i Moreno, F. X., Comajoan, L., Sorolla Vidal, N., Tenorio, X., & Bretxa, V. (2013). Els usos lingüístics en família i amb amics de l’alumnat autòcton i al·lòcton de sisè de primària a Catalunya, Mallorca i la Franja. En F. X. Vila & E. Salvat (Ed.), Noves immigracions i llengües. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Anuncis

Comentaris»

No comments yet — be the first.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: